مدال ها

مسابقات
مدال طلا
این مدال به نفر اول مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
Total awarded: 38
مدال نقره
این مدال به نفر دوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد
Total awarded: 1
مدال برنز
این مدال به نفر سوم مسابقاتی که در انجمن برگزار می شود اهدا خواهد شد.
Total awarded: 1
بالا